اهداف اتحادیه

ماده 1- حفظ و حمایت صادرات خشکبار کشور و منافع اعضای اتحادیه و ترویج روحیه همدلی و هماهنگی بین اعضا و جلوگیری از رقابت های ناسالم
ماده 2- اهتمام در افزایش کیفیت صادرات خشکبار مطابق استانداردهای بین المللی
ماده 3- همکاری با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط با تولید، خدمات، تجارت وصادرات خشکبار
ماده 4- همکاری و هماهنگی با اتاق بویژه ارگان های تخصصی صادراتی آن به منظور افزایش توان و اثرگذاری اتحادیه و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت ارتقاء سطح حضور اتحادیه دراتاق
ماده 5- برگزاری نشست های مشترک با سازمانها و موسسات بین المللی بمنظور یافتن راهکارهای مناسب توسعه صادرات خشکبار، همچنین حضور در مجامع و نهادهای جهانی جهت دفاع از مواضع اتحادیه و جلبحمایت آنان
ماده 6- شرکت در کنفرانس های بین المللی خشکبار و قبول عضویت در اتحادیه های منطقه ای و جهانی
ماده 7- برپایی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اعزام هیات های تخصصی جهت بازاریابی و تبلیغات به نقاط مختلف جهان
ماده 8- جمع آوری آمار و اطلاعات علمی روز و انتقال آن به اعضاء اتحادیه بمنظور ارتقاء سطح دانش حرفه ای
ماده 9- ایجاد پایگاه تحقیقات و بررسی پروژه های پژوهشی بمنظور یافتن راههای توسعه صادرات خشکبار و مبارزه با عوامل بازدارنده آن
ماده 10- داوری و حل اختلاف اعضاء در صورت توافق طرفین