شادگان - میدان آیت ا... قمی (ره) - ساختمان اداره بازرگانی - طبقه فوقانی
تلفکس : 0613229755